REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego mamachemik.pl /sklep

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem blogu mamachemik.pl realizuje Sylwia Panek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy Sylwia Panek MC siedzibą w Wiskitkach (96-315), ul. Pańska 20A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 5311675292

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@mamachemik.pl lub numerem telefonu 513424539.

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

  • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia. 
  • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem mamachemik.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary. 
  • Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym. 
  • Sprzedawca – Sylwia Panek MC. 
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru. 
  • Regulamin – niniejszy dokument 

 § 2 Postanowienia ogólne 

Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.  

Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. 

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. 

Sklep internetowy działający pod adresem www.mamachemik.pl/sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę. 

Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

§ 3 Składanie zamówienia

Wszystkie oferowane w Sklepie towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

Zamówienia może dokonać klient, który zarejestruje się (założy konto) w Sklepie lub poda wymagane dane w formularzu zamówień.  

Klient posiadający konto ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. 

W celu założenia konta Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 

Warunkiem dokonania Zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu obowiązkowych pól. 
 
Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. 
 
Sklep realizuje dostawy Zamówień dla Klientów zlokalizowanych na terenie Polski. 

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. 

Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam i płacę”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. 

W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do niewykonania Zamówienia. 

Klient, który złożył zamówienie w Sklepie dostaje potwierdzenie o przyjęciu do realizacji zamówienia przez sklep. 

§ 4 Formy dostawy i metody płatności

Wszystkie ceny Towarów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. 

Klient może wybrać następujące metody płatności: 

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie w czasie do 5 dni od wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia); 
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostaniew czasie do 5 dni od skompletowania Zamówienia). 

Po wybraniu przelewu elektronicznego, nastąpi przekierowanie do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzyma gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostanie przekierowany do strony internetowej sklepu. Płatności online obsługuje Przelewy 24 oraz Blue Media. 

Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 

W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: 

– imię i nazwisko albo firmę Klienta, 

– numer Zamówienia. 

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia (w przypadku produktów fizycznych) lub na adres mailowy podany w trakcie zamówienia (w przypadku produktów elektronicznych).

Dostawa towarów jest realizowana za pośrednictwem InPost. 

Koszt dostawy pokrywany jest przez Klienta. 

Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. 

Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach Roboczych. 

Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody. 

Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. 

Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego. 

Kupujący otrzyma wiadomość z numerem przesyłki, umożliwiającym śledzenie jej w internecie. 

W przypadku zakupu produktu zawierającego w nazwie słowo „PRZEDSPRZEDAŻ” Klient kupuje produkt, który nie został jeszcze wyprodukowany, a podany w opisie produktu czas wysyłki jest czasem przewidywanym, który wynika z ustaleń między Sprzedającym, a producentem/drukarnią i może ulec wydłużeniu w wyniku problemów technicznych. W przypadku jeżeli termin realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu i nie spełnia oczekiwań Uczestnika, istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia. Przyjęcie rezygnacji z zamówienia następuje wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy: kontakt@mamachemik.pl

§ 5  Produkty elektroniczne

Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§ 6  Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Zwracany przez Klienta Towar nie może nosić śladów użytkowania.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu. 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. 

Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek z którego opłacone zostało Zamówienie. 

§ 7 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 

Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu internetowego: kontakt@mamachemik.pl

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer faktury, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. 

Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia. 

W razie uznania reklamacji, Towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad Towaru ponosi Sklep. 

§ 8 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, 

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 9 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności.